2016. november 5., szombat

A szófajok rendszere

A szófajba sorolás szempontjai: jelentés, formai avagy alaki tulajdonságok, mondatbeli szerep.

Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki tulajdonságok (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep

I. Alapszófajok:

– Jelentés szerint: önálló fogalmi jelentéssel bírnak.
– Alaki szempont: toldalékolhatók, bővítményeket vehetnek fel.
– Mondatbeli szerep: önállóan mondatrészi szerepet töltenek be (pl.: alany, állítmány, tárgy stb.)

1. ige (írom, írok stb.)
2. főnév (tulajdonnevek: Gábor, köznevek: könyv)
3. melléknév (kedves, magas)
4. számnév (öt, sok, ötöd, sokad, ötödik stb.)
5. névmások

  • a) csak főnevet helyettesítő (én, tied, maga, egymást)
  • b) főnevet, melléknevet és számnevet helyettesítő (ez, milyen, ami, valaki, minden)

6. határozószó (távol, holnap)
7. Igenevek

  • a) főnévi igenév (befejezni, énekelni)
  • b) melléknévi igenév (éneklő [diák], elénekelt [dal])
  • c) határozói igenév (énekelve, dalolva)

II. Viszonyszók

– Jelentés szerint: csak viszonyjelentéssel bírnak, nincs önálló jelentésük.
– Alaki szempont: általában nem toldalékolhatók, nem bővíthetők.
– Mondatbeli szerep: önállóan nincs mondatrészi szerepük.

1. névelő (egy, az, a)
2. névutó (alatt, után, szerint, múlva, mellé, alá, ellen, iránt)
3. igekötő (ki, be, vissza, oda, át)
4. kötőszó (és, is, vagy, is-is, vagy-vagy)
5. szóértékű módosítószó (nem, se, -e, vajon, bárcsak)

III. Mondatszók

– Jelentés szerint: nincs önálló jelentésük, érzelmet, indulatot, akaratot fejeznek ki.
– Alaki szempont: általában nem toldalékolhatók, nem bővíthetők.
– Mondatbeli szerep: önállóan nincs mondatrészi szerepük, tagolatlan mondatok.

1. indulatszó (oh, jaj, brr, gyí, halló, ejnye)
2. mondatértékű módosítószó (igen, nem, ugyan, bizony

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése